Pla Estratègic

Pla Estratègic del Museu de la Mediterrània (2021 - 2025)

El Pla de Museus de Catalunya (2017) impulsa que totes les institucions museístiques del país disposin d'un Pla estratègic. Els darrers mesos de l'any 2018 un equip del Museu de la Mediterrània va iniciar els treballs d'elaboració del Pla estratègic del Museu de la Mediterrània sota la direcció de Margarida Loran, museòloga i consultora, i de Gerard Cruset, director del Museu de la Mediterrània. El pla es va anar treballant tot el 2019, i s'havia de presentar al març del 2020. Però la pandèmia va frenar-ho. Desprès d'un període de pausa i actualització pels nous paràmetres viscuts, el pla es va presentar el 2021 i va ser aprovat per la junta de govern de l'Organisme Autònom Can Quintana - Museu de la Mediterrània el 2022.

El Pla Estratègic del Museu de la Mediterrània (2021 - 2025) és la culminació d’un procés llarg de consulta, durant el qual s’han recollit i contrastat moltes opinions i idees de l’equip del Museu i entre sectors diversos de la comunitat local. Hi han contribuït també els membres del grup motor del pla estratègic, persones amb perspectives i experteses diverses d’alt interès per al futur del Museu. L’objectiu ha estat assolir un alt grau de consens sobre la direcció futura del Museu per als propers anys.

El nou marc estratègic reflecteix la idea central d’actualització del Museu. Després de prop de 20 anys d’existència en la seva forma actual a Can Quintana, i gairebé 40 anys de trajectòria en iniciatives museístiques prèvies com a museu de territori, s’ha fet palesa la necessitat d’actualitzar la definició conceptual: el propòsit, el relat, l’exposició permanent i també el plantejament de les diferents àrees de treball per incrementar-ne el valor públic i la capacitat de gestió i de programació.

En segon lloc, redefineix el posicionament estratègic del Museu: què és el Museu, la seva raó de ser i singularitat, cap on va, la seva visió de futur, les activitats que són més centrals per avançar aquest posicionament, i quines són les prioritats per als propers cinc anys. Busca clarificar les propostes de valor, per als visitants i per al conjunt del municipi i el territori més ampli, i posar sobre la taula els elements organitzatius necessaris per crear aquest valor de forma sostenible.

Es proposa una nova definició conceptual que és més una evolució que no pas una transformació o un redisseny complet. De fet, parteix, i recupera, aspectes centrals de la trajectòria històrica i la identitat del Museu, pel que fa a la seva vocació territorial, alhora que manté, aprofundint-los, els elements més innovadors del darrer projecte, que el caracteritzen com a museu d’idees i valors, amb una mirada contemporània al servei de les inquietuds ciutadanes i dels reptes d’avui.

El nou marc estratègic busca aconseguir un millor equilibri entre les dimensions de centre cultural i de museu, acordar una nova definició del propòsit del Museu, que ha d’estar més clarament i vigorosament compromès amb el territori, i dibuixar una visió de futur que reflecteix l’aspiració de jugar un paper clau com agent de canvi social en la construcció d’un territori més sostenible i una comunitat més informada, feliç i saludable.

Per avançar en aquesta direcció, s’opta per una programació del Museu més centrada i aliniada, orientada a avançar els propòsits i valors centrals del Museu, i a assolir l’impacte social desitjat. I s’impulsa el treball col·laboratiu, tant el treball transversal dins l’equip, entre les diverses funcions, com pel que fa a l’establiment de partenariats i aliances amb organitzacions de l’entorn amb els que es comparteixen objectius i es poden ajuntar esforços i recursos per assolir-los.

 

Les persones participants del Pla Estratègic: