Baix Ter 20_50

Dissenyem el paisatge del futur

DURADA:  El projecte s'ha establert en 30h de durada però es pot adaptar a la disponibilitat d'hores de cada centre

Preu: 5,50 € / 3,25 € amb subvenció

Material: Guia docent, guia de l'alumne, annexos i sortides de camp.

Observacions: Aquest projecte s'adapta a la disponibilitat de cada centre. Es poden realitzar fins a tres sortides. Consulteu preus i orientacions.

Descripció 

El projecte Baix Ter 20_50. Dissenyem el paisatge del futur, és el producte del grup de treball Camí Batut que es va dur a terme entre l’octubre de 2019 i de 2020. Es tracta d’un projecte d’innovació docent de formació de professorat d'Educació Secundària que té per finalitat el disseny, la implementació i l'avaluació d'un recurs didàctic per dur a terme amb alumnat d'Educació Secundària Obligatòria dins l'àmbit territorial del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Durant la realització d’aquest curs es va consensuar el punt de partida del projecte, els objectius que es volien aconseguir amb el material didàctic i quines havien de ser les orientacions teòriques i metodològiques.

El material didàctic que us presentem porta per títol «Baix Ter 20__50: Dissenyem el paisatge del futur» i està orientat a alumnat del 3r curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

El material està compost per diversos documents:

Aquest darrer document pretén acompanyar el professorat en la implementació del material aportant orientacions per a la seva docència.

Perspectiva teòrica del disseny del material didàctic

El recurs didàctic s’ha dissenyat tenint en compte com a referents teòrics les diferents aproximacions a l’educació ambiental (Sauvé, 2005), els criteris de qualitat per a activitats en educació per la sostenibilitat (Breiting, Mayer, & Mogensen, 2005) i les competències professionals en educació per la sostenibilitat (Cebrian & Junyent, 2014). La incorporació d’aquests aspectes, abordats durant la formació de Camí Batut es concreta en una perspectiva teòrica que pivota sobre quatre eixos: el conceptual, el temporal, el territorial i l’artístic.

Perspectiva didàctica del disseny del material didàctic

El material didàctic es basa en el cicle d’ensenyament-aprenentatge (Sanmartí, 2002) com a procediment per organitzar i seqüenciar les activitats. És un instrument que serveix per organitzar les activitats que es volen desenvolupar per aconseguir uns determinats objectius dins d’un procés d’aprenentatge en el qual el docent no busca la millor manera de donar a conèixer unes informacions sinó que crea el context adequat per tal que aquest procés de construcció compartida del coneixement es pugui dur a terme, des d’un enfocament socioconstructivista. El cicle d’ensenyament-aprenentatge a partir del qual s’ha dissenyat el material didàctic consta de quatre fases i la seva seqüenciació permet dotar l’activitat d’aula d’un cert ritme, trencant la possibles monotonia i orienta tant als docents com a l’alumnat. Les fases s’estructuren en relació al nivell d’abstracció i de complexitat de les tasques demandades en cadascuna d’elles, i tot seguit es desenvolupen: fase d’exploració, fase d’introducció de nous punts de vista, fase d’estructuració o de síntesi i fase d’aplicació o generalització.

Itineraris de desenvolupament del material didàctic

El recurs es presenta de manera que es pugui desenvolupar seguint diversos itineraris. Aquesta elecció es basa en la disponibilitat de temps, les necessitats i els recursos de cada centre educatiu que el vulgui dur a terme. A la guia del professorat es proposen tres possibles itineraris a seguir per implementar aquest material, de menor a major quantitat d’activitats. També es donen orientacions per a la implementació del projecte i s’explica el funcionament del quadern de treball de l’alumnat i s’explica cadascuna de les activitats.


Sol·licitud d'informació


Activitats relacionades

La vida arran de mar
Actual
La vida arran de mar
Biodiversitat marina
Educació Secundària
Mediterranean Museum: Guided tour
Actual
Mediterranean Museum: Guided tour
Visita al museu en llengua anglesa
Educació Secundària
Apropa’t a la Prehistòria
Actual
Apropa't a la prehistòria!
El foc i les eines
Educació Secundària
La pirateria al litoral mediterrani
Actual
La pirateria al litoral mediterrani
Les torres de defensa
Educació Secundària
El Castell del Montgrí, pedra a pedra
Actual
El Castell del Montgrí, pedra a pedra
Sortida fins el cim del massís
Educació Secundària
Com es vivia a la Torroella medieval?
Actual
Com es vivia a la Torroella medieval?
Visita dinamitzada pel nucli antic
Educació Secundària